Home  ·   Research  ·  Publications  ·  Softwares  ·  Team  ·  Services  ·   Awards

Publications


2021

Talk-to-Edit: Fine-Grained Facial Editing via Dialog

Yuming Jiang*, Ziqi Huang*, Xingang Pan, Chen Change Loy, Ziwei Liu.
International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021

PDF Project Page Code DatasetSemantically Coherent Out-of-Distribution Detection

Jingkang Yang, Haoqi Wang, Litong Feng, Xiaopeng Yan, Huabin Zheng, Wayne Zhang, Ziwei Liu.
International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021

PDF Project Page Code Dataset
Unsupervised Domain Adaptive 3D Detection with Multi-Level Consistency

Zhipeng Luo, Zhongang Cai, Changqing Zhou, Gongjie Zhang, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Shijian Lu, Hongsheng Li, Shanghang Zhang, Ziwei Liu.
International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021

PDF

Incorporating Convolution Designs into Visual Transformers

Kun Yuan, Shaopeng Guo, Ziwei Liu, Aojun Zhou, Fengwei Yu, Wei Wu.
International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021

PDF CodeEnergy-Based Open-World Uncertainty Modeling for Confidence Calibration

Yezhen Wang, Bo Li, Tong Che, Kaiyang Zhou, Ziwei Liu, Dongsheng Li.
International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021

PDF
Variational Relational Point Completion Network

Liang Pan, Xinyi Chen, Zhongang Cai, Junzhe Zhang, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Ziwei Liu.
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021 (Oral)

PDF Project Page Code Dataset
ForgeryNet: A Versatile Benchmark for Comprehensive Forgery Analysis

Yinan He*, Bei Gan*, Siyu Chen*, Yichun Zhou*, Guojun Yin, Luchuan Song, Lu Sheng, Jing Shao, Ziwei Liu.
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021 (Oral)

PDF Project Page Code Demo

Adversarial Robustness under Long-Tailed Distribution

Tong Wu, Ziwei Liu, Qingqiu Huang, Yu Wang, Dahua Lin.
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021 (Oral)

PDF CodeLiDAR-based Panoptic Segmentation via Dynamic Shifting Network

Fangzhou Hong, Hui Zhou, Xinge Zhu, Hongsheng Li, Ziwei Liu.
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021 (Winning Entry of SemanticKITTI Panoptic Segmentation Track)

PDF Code
Robust Reference-based Super-Resolution via C²-Matching

Yuming Jiang, Kelvin C.K. Chan, Xintao Wang, Chen Change Loy, Ziwei Liu.
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021

PDF Project Page Code Dataset
Pose-Controllable Talking Face Generation by Implicitly Modularized Audio-Visual Representation

Hang Zhou, Yasheng Sun, Wayne Wu, Chen Change Loy, Xiaogang Wang, Ziwei Liu.
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021

PDF Project Page Code Demo

Deep Animation Video Interpolation in the Wild

Siyao Li*, Shiyu Zhao*, Weijiang Yu, Wenxiu Sun, Dimitris N. Metaxas, Chen Change Loy, Ziwei Liu.
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021

PDF Code Demo
Visually Informed Binaural Audio Generation without Binaural Audios

Xudong Xu*, Hang Zhou*, Ziwei Liu, Bo Dai, Xiaogang Wang, Dahua Lin.
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021

PDF Project Page Code DemoSeesaw Loss for Long-Tailed Instance Segmentation

Jiaqi Wang, Wenwei Zhang, Yuhang Zang, Yuhang Cao, Jiangmiao Pang, Tao Gong, Kai Chen, Ziwei Liu, Chen Change Loy, Dahua Lin.
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021

PDF Code
Unsupervised Feature Learning by Cross-Level Instance-Group Discrimination

Xudong Wang, Ziwei Liu, Stella X. Yu.
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021

PDF Project Page Code
Do 2D GANs Know 3D Shape? Unsupervised 3D Shape Reconstruction from 2D Image GANs

Xingang Pan, Bo Dai, Ziwei Liu, Chen Change Loy, Ping Luo.
Inter. Conference on Learning Representations (ICLR), 2021 (Oral)

PDF Project Page Code
Long-Tailed Recognition by Routing Diverse Distribution-Aware Experts

Xudong Wang, Long Lian, Zhongqi Miao, Ziwei Liu, Stella X. Yu.
Inter. Conference on Learning Representations (ICLR), 2021 (Spotlight)

PDF Project Page Code
Iterative Human and Automated Identification of Wildlife Images

Zhongqi Miao*, Ziwei Liu*, Kaitlyn M. Gaynor, Meredith S. Palmer, Stella X. Yu, Wayne M. Getz.
Nature - Machine Intelligence, 2021

PDF Code
Learning to Prompt for Vision-Language Models

Kaiyang Zhou, Jingkang Yang, Chen Change Loy, Ziwei Liu.
arXiv Preprint, 2021

PDF CodeSemi-Supervised Domain Generalization with Stochastic StyleMatch

Kaiyang Zhou, Chen Change Loy, Ziwei Liu.
arXiv Preprint, 2021

PDF CodeDomain Generalization: A Survey

Kaiyang Zhou, Ziwei Liu, Yu Qiao, Tao Xiang, Chen Change Loy.
arXiv Preprint, 2021

PDF CodeDelving Deep into the Generalization of Vision Transformers under Distribution Shifts

Chongzhi Zhang*, Mingyuan Zhang*, Shanghang Zhang*, Daisheng Jin, Qiang Zhou, Zhongang Cai, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Xianglong Liu, Ziwei Liu.
arXiv Preprint, 2021

PDF


Unsupervised Object-Level Representation Learning from Scene Images

Jiahao Xie, Xiaohang Zhan, Ziwei Liu, Yew-Soon Ong, Chen Change Loy.
arXiv Preprint, 2021

PDF Project Page Code
Delving into Inter-Image Invariance for Unsupervised Visual Representations

Jiahao Xie, Xiaohang Zhan, Ziwei Liu, Yew-Soon Ong, Chen Change Loy.
arXiv Preprint, 2020

PDF Code
Computation-Efficient Knowledge Distillation via Uncertainty-Aware Mixup

Guodong Xu, Ziwei Liu, Chen Change Loy.
arXiv Preprint, 2020

PDF Code
Chasing the Tail in Monocular 3D Human Reconstruction with Prototype Memory

Yu Rong, Ziwei Liu, Chen Change Loy.
arXiv Preprint, 2021

PDF
CARAFE++: Unified Content-Aware ReAssembly of FEatures

Jiaqi Wang, Kai Chen, Rui Xu, Ziwei Liu, Chen Change Loy, Dahua Lin.
Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2021

PDF CodePTeacher: a Computer-Aided Personalized Pronunciation Training System with Exaggerated Audio-Visual Corrective Feedback

Yaohua Bu*, Tianyi Ma*, Weijun Li, Hang Zhou, Jia Jia, Shengqi Chen, Kaiyuan Xu, Dachuan Shi, Haozhe Wu, Zhihan Yang, Kun Li, Zhiyong Wu, Yuanchun Shi, Xiaobo Lu, Ziwei Liu.
ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI), 2021

PDF Demo


Speech2Talking-Face: Inferring and Driving a Face with Synchronized Audio-Visual Representation

Yasheng Sun*, Hang Zhou*, Ziwei Liu, Hideki Koike.
International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2021

PDF
Person-in-Context Synthesis with Compositional Structural Space

Weidong Yin, Ziwei Liu, Leonid Sigal.
Winter Conf. on Applications of Computer Vision (WACV), 2021 (Oral)

PDFMMFashion: An Open-Source Toolbox for Visual Fashion Analysis

Xin Liu, Jiancheng Li, Jiaqi Wang, Ziwei Liu.
ACM Multimedia (ACM MM), 2021 (Open Source Software Competition)

PDF CodeCelebA-Spoof Challenge 2020 on Face Anti-Spoofing: Methods and Results

Yuanhan Zhang, Zhenfei Yin, Jing Shao, Ziwei Liu, et al.
arXiv Preprint, 2021

PDF Project Page Code
DeeperForensics Challenge 2020 on Real-World Face Forgery Detection: Methods and Results

Liming Jiang, Zhengkui Guo, Wayne Wu, Zhaoyang Liu, Ziwei Liu, Chen Change Loy, et al.
arXiv Preprint, 2021

PDF Project Page Code

2020

Distribution-Balanced Loss for Multi-Label Classification in Long-Tailed Datasets

Tong Wu, Qingqiu Huang, Ziwei Liu, Yu Wang, Dahua Lin.
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020 (Spotlight)

PDF Code
CelebA-Spoof: Large-Scale Face Anti-Spoofing Dataset with Rich Annotations

Yuanhan Zhang*, Zhenfei Yin*, Yidong Li, Guojun Yin, Junjie Yan, Jing Shao, Ziwei Liu.
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020

PDF Dataset Code Demo

Sep-Stereo: Visually Guided Stereophonic Audio Generation by Associating Source Separation

Hang Zhou*, Xudong Xu*, Dahua Lin, Xiaogang Wang, Ziwei Liu.
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020

PDF Project Page Code Demo
Placepedia: Comprehensive Place Understanding with Multi-Faceted Annotations

Huaiyi Huang, Yuqi Zhang, Qingqiu Huang, Zhengkui Guo, Ziwei Liu, Dahua Lin.
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020

PDF Project Page Code

Knowledge Distillation Meets Self-Supervision

Guodong Xu, Ziwei Liu, Xiaoxiao Li, Chen Change Loy.
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020

PDF CodeUnsupervised 3D Human Pose Representation with Viewpoint and Pose Disentanglement

Qiang Nie, Ziwei Liu, Yunhui Liu.
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020

PDF Code Demo
Open Compound Domain Adaptation

Ziwei Liu*, Zhongqi Miao*, Xingang Pan, Xiaohang Zhan, Dahua Lin, Stella X. Yu, Boqing Gong.
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2020 (Oral)

PDF Project Page Code Demo
Self-Supervised Scene De-occlusion

Xiaohang Zhan, Xingang Pan, Bo Dai, Ziwei Liu, Dahua Lin, Chen Change Loy.
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2020 (Oral)

PDF Project Page Code Demo
Online Deep Clustering for Unsupervised Representation Learning

Xiaohang Zhan*, Jiahao Xie*, Ziwei Liu, Yew-Soon Ong, Chen Change Loy.
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2020

PDF Code
When NAS Meets Robustness: In Search of Robust Architectures against Adversarial Attacks

Minghao Guo*, Yuzhe Yang*, Rui Xu, Ziwei Liu, Dahua Lin.
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2020

PDF Project Page Code Demo
Rotate-and-Render: Unsupervised Photorealistic Face Rotation without Paired Data

Hang Zhou, Jihao Liu, Ziwei Liu, Yu Liu, Xiaogang Wang.
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2020

PDF Code Demo
MaskGAN: Towards Diverse and Interactive Facial Image Manipulation

Cheng-Han Lee, Ziwei Liu, Lingyun Wu, Ping Luo.
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2020

PDF Dataset Code Demo
Unsupervised Landmark Learning from Unpaired Data

Yinghao Xu, Ceyuan Yang, Ziwei Liu, Bo Dai, Bolei Zhou.
arXiv Preprint, 2020

PDF CodeLearning Diverse Fashion Collocation by Neural Graph Filtering

Xin Liu, Yongbin Sun, Ziwei Liu, Dahua Lin.
IEEE Transactions on Multimedia (TMM), 2020

PDF CodePointGrow: Autoregressively Learned Point Cloud Generation with Self-Attention

Yongbin Sun, Yue Wang, Ziwei Liu, Joshua E. Siegel, Sanjay E. Sarma.
Winter Conf. on Applications of Computer Vision (WACV), 2020 (Oral)

PDF Project Page Code Demo
2019

CARAFE: Content-Aware ReAssembly of FEatures

Jiaqi Wang, Kai Chen, Rui Xu, Ziwei Liu, Chen Change Loy, Dahua Lin.
International Conference on Computer Vision (ICCV), 2019 (Oral)

PDF CodeDelving Deep into Hybrid Annotations for 3D Human Recovery in the Wild

Yu Rong, Ziwei Liu, Cheng Li, Kaidi Cao, Chen Change Loy.
International Conference on Computer Vision (ICCV), 2019

PDF Project Page Code Demo
Vision-Infused Deep Audio Inpainting

Hang Zhou, Ziwei Liu, Xudong Xu, Ping Luo, Xiaogang Wang.
International Conference on Computer Vision (ICCV), 2019

PDF Project Page Code DemoOne-shot Face Reenactment

Yunxuan Zhang, Siwei Zhang, Yue He, Cheng Li, Chen Change Loy, Ziwei Liu.
British Machine Vision Conference (BMVC), 2019 (Spotlight)

PDF Project Page Code Demo
Large-scale Long-Tailed Recognition in an Open World

Ziwei Liu*, Zhongqi Miao*, Xiaohang Zhan, Jiayun Wang, Boqing Gong, Stella X. Yu.
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019 (Oral)
(HKSTP Best Paper Award)

PDF Project Page Code Demo

Self-Supervised Learning via Conditional Motion Propagation

Xiaohang Zhan, Xingang Pan, Ziwei Liu, Dahua Lin, Chen Change Loy.
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019

PDF Project Page Code DemoHybrid Task Cascade for Instance Segmentation

Kai Chen, Jiangmiao Pang, Jiaqi Wang, Yu Xiong, Xiaoxiao Li, Shuyang Sun, Wansen Feng, Ziwei Liu, Jianping Shi, Wanli Ouyang, Chen Change Loy, Dahua Lin.
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019 (Winning Entry of COCO 2018 Challenge)

PDF Project Page Code


MMDetection: Open MMLab Detection Toolbox and Benchmark

Kai Chen, Jiaqi Wang, Jiangmiao Pang, Yuhang Cao, Yu Xiong, Xiaoxiao Li, Shuyang Sun, Wansen Feng, Ziwei Liu, Jiarui Xu, Zheng Zhang, Dazhi Cheng, Chenchen Zhu, Tianheng Cheng, Qijie Zhao, Buyu Li, Xin Lu, Rui Zhu, Yue Wu, Jifeng Dai, Jingdong Wang, Jianping Shi, Wanli Ouyang, Chen Change Loy, Dahua Lin.
arXiv Preprint, 2019

PDF CodeLearning to Synthesize Fashion Textures

Wu Shi, Tak-Wai Hui, Ziwei Liu, Dahua Lin, Chen Change Loy.
arXiv Preprint, 2019

PDFInsights and Approaches using Deep Learning to Classify Wildlife

Zhongqi Miao, Kaitlyn M Gaynor, Jiayun Wang, Ziwei Liu, Oliver Muellerklein, Mohammad S Norouzzadeh, Alex McInturff, Rauri C K Bowie, Ran Nathon, Stella X. Yu, Wayne M. Getz.

Nature - Scientific Reports, 2019

PDF


Talking Face Generation by Adversarially Disentangled Audio-Visual Representation

Hang Zhou, Yu Liu, Ziwei Liu, Ping Luo, Xiaogang Wang.
AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2019 (Oral)

PDF Project Page Code Demo
Instance-level Facial Attributes Transfer with Geometry-Aware Flow

Weidong Yin, Ziwei Liu, Chen Change Loy.
AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2019 (Spotlight)

PDF Project Page Code
DPatch: An Adversarial Patch Attack on Object Detectors

Xin Liu, Huanrui Yang, Ziwei Liu, Linghao Song, Hai Li, Yiran Chen.
AAAI Workshop on Artificial Intelligence Safety (SafeAI), 2019

PDF Code DemoDynamic Graph CNN for Learning on Point Clouds

Yue Wang, Yongbin Sun, Ziwei Liu, Sanjay Sarma, Michael Bronstein, Justin Solomon.
ACM Transactions on Graphics (TOG), 2019

PDF Project Page Code
2018

A Comparison of Visual Features used by Humans and Machines to Classify Wildlife

Zhongqi Miao, Kaitlyn M Gaynor, Jiayun Wang, Ziwei Liu, Oliver Muellerklein, Mohammad S Norouzzadeh, Alex McInturff, Rauri C K Bowie, Ran Nathon, Stella X. Yu, Wayne M. Getz.
BiorXiv Preprint, 2018

PDF


Im2Avatar: Colorful 3D Reconstruction from a Single Image

Yongbin Sun, Ziwei Liu, Yue Wang, Sanjay E. Sarma.
arXiv Preprint, 2018

PDF Project Page Dataset CodeConsensus-Driven Propagation in Massive Unlabeled Data for Face Recognition

Xiaohang Zhan, Ziwei Liu, Junjie Yan, Dahua Lin, Chen Change Loy.
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018

PDF Project Page Code
Adaptive Affinity Field for Semantic Segmentation

Tsung-Wei Ke*, Jyh-Jing Hwang*, Ziwei Liu, Stella X. Yu.
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018

PDF Project Page CodeMix-and-Match Tuning for Self-Supervised Semantic Segmentation

Xiaohang Zhan, Ziwei Liu, Ping Luo, Xiaoou Tang, Chen Change Loy.
AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2018 (Spotlight)

PDF Project Page Code2017

Video Frame Synthesis using Deep Voxel Flow

Ziwei Liu, Raymond A. Yeh, Xiaoou Tang, Yiming Liu, Aseem Agarwala.
International Conference on Computer Vision (ICCV), 2017 (Oral)

PDF Project Page Code Product TransferUnconstrained Fashion Landmark Detection via Hierarchical Recurrent Transformer Networks

Sijie Yan, Ziwei Liu, Ping Luo, Shi Qiu, Xiaogang Wang, Xiaoou Tang.
ACM Multimedia (ACM MM), 2017 (Full Research Paper)

PDF Project Page Code Demo
Video Object Segmentation with Re-identification

Xiaoxiao Li, Yuankai Qi, Zhe Wang, Kai Chen, Ziwei Liu, Jianping Shi, Ping Luo, Xiaoou Tang, Chen Change Loy.
CVPR Workshop on DAVIS Video Seg. Challenge, 2017 (Winning Entry)

PDF Project Page Code
Not All Pixels Are Equal: Difficulty-Aware Semantic Segmentation via Deep Layer Cascade

Xiaoxiao Li, Ziwei Liu, Ping Luo, Chen Change Loy, Xiaoou Tang.
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017 (Spotlight)

PDF Project Page Code Demo
Deep Learning Markov Random Field for Semantic Segmentation

Ziwei Liu*, Xiaoxiao Li*, Ping Luo, Chen Change Loy, Xiaoou Tang.
Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2017

PDF Project PageVision-Based Calibration of Dual RCM-Based Robot Arms in Human-Robot Collaborative Minimally Invasive Surgery

Zerui Wang, Ziwei Liu, Qianli Ma, Alexis Cheng, Yun-hui Liu, Sungmin Kim, Anton Deguet, Austin Reiter, Peter Kazanzides, Russell H. Taylor.
International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2017 IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L), 2017

PDF Code


2016

Semantic Facial Expression Editing using Autoencoded Flow

Raymond A. Yeh, Ziwei Liu, Dan B Goldman, Aseem Agarwala.
arXiv Preprint, 2016

PDF Project PageFashion Landmark Detection in the Wild

Ziwei Liu*, Sijie Yan*, Ping Luo, Xiaogang Wang, Xiaoou Tang.
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2016

PDF Project Page Dataset CodeDeepFashion: Powering Robust Clothes Recognition and Retrieval with Rich Annotations

Ziwei Liu, Ping Luo, Shi Qiu, Xiaogang Wang, Xiaoou Tang.
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016

PDF Project Page Dataset Code Demo
Face Model Compression by Distilling Knowledge from Neurons

Ping Luo*, Zhenyao Zhu*, Ziwei Liu, Xiaogang Wang, Xiaoou Tang.
AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2016 (Oral)

PDF Project Page Code2015 and before

Semantic Image Segmentation via Deep Parsing Network

Ziwei Liu*, Xiaoxiao Li*, Ping Luo, Chen Change Loy, Xiaoou Tang.
International Conference on Computer Vision (ICCV), 2015 (Oral)

PDF Project Page DemoDeep Learning Face Attributes in the Wild

Ziwei Liu, Ping Luo, Xiaogang Wang, Xiaoou Tang.
International Conference on Computer Vision (ICCV), 2015

PDF Project Page DatasetFast Burst Images Denoising

Ziwei Liu, Lu Yuan, Xiaoou Tang, Matt Uyttendaele, Jian Sun.
ACM Transactions on Graphics (SIGGRAPH Asia), 2014 (Oral)

PDF Project Page Dataset Product Transfer