Home  ·   Research  ·  Publications  ·  Softwares  ·  Team  ·  Services  ·   Awards

Team


Research Fellows


Chenyang Si

Haozhe Xie

Tao Hu

PhD Students


Yuming Jiang              Google PhD Fellowship

Fangzhou Hong          Google PhD Fellowship

Jingkang Yang

Zhongang Cai

Haonan Qiu                AISG PhD Fellowship

Zhaoxi Chen               Meta PhD Fellowship Finalist, AISG PhD Fellowship

Jiawei Ren                 Google PhD Fellowship, AISG PhD Fellowship

Mingyuan Zhang        SDSC Dissertation Research Fellowship

Yuanhan Zhang

Bo Li                           AISG PhD Fellowship

Ziqi Huang                 Google PhD Fellowship

Tianxing Wu

Research Assistants / Visiting Students


Liangyu Chen

Ziang Cao

Jinghao Wang

Xinying Guo

Peiyuan Zhang

Sijing Wu

Hangjie Yuan

Alumni


Rui Shao                 Postdoc 2021-2023, Now Full Professor @ HIT Shenzhen

Kaiyang Zhou          Postdoc 2021-2023, Now Assistant Professor @ Hong Kong Baptist University

Shuai Yang              Postdoc 2021-2024, Now Assistant Professor @ Peking University

Guangcong Wang   Postdoc 2021-2024, Now Assistant Professor @ Great Bay University

Liang Pan                Postdoc 2021-2023, Now Research Scientist @ Shanghai AI Laboratory

Shoukang Hu          Postdoc 2022-2024, Now Research Scientist @ Sony AI

Lingdong Kong        RA 2022, Now PhD @ NUS

Peng Wang             Visiting Student 2022-2023, Now PhD @ HKU

Jun Cen                  Visiting Student 2023, Now PhD @ HKUST

Da-Wei Zhou          Visiting Student 2022-2023, Now PhD @ NJU

Jiaxiang Tang         Visiting Student 2023-2024, Now PhD @ PKU