Home  ·   Research  ·  Publications  ·  Softwares  ·  Team  ·  Services  ·   Awards

Team


Research Fellows


Guangcong Wang

Shoukang Hu

Chenyang Si

Haozhe Xie

Tao Hu

PhD Students


Yuming Jiang              Google PhD Fellowship

Fangzhou Hong          Google PhD Fellowship

Jingkang Yang

Zhongang Cai

Haonan Qiu                AISG PhD Fellowship

Zhaoxi Chen               Meta PhD Fellowship Finalist, AISG PhD Fellowship

Jiawei Ren                 Google PhD Fellowship, AISG PhD Fellowship

Mingyuan Zhang

Yuanhan Zhang

Bo Li                           AISG PhD Fellowship

Ziqi Huang                 Google PhD Fellowship

Tianxing Wu

Research Assistants / Visiting Students


Liangyu Chen

Ziang Cao

Jinghao Wang

Xinying Guo

Jiaxiang Tang

Peiyuan Zhang

Alumni


Lingdong Kong     RA 2022, Now PhD @ NUS

Peng Wang          Visiting Student 2022-2023, Now PhD @ HKU

Jun Cen               Visiting Student 2023, Now PhD @ HKUST

Da-Wei Zhou       Visiting Student 2022-2023, Now PhD @ NJU

Rui Shao              Postdoc 2021-2023, Now Full Professor @ HIT Shenzhen

Kaiyang Zhou       Postdoc 2021-2023, Now Assistant Professor @ Hong Kong Baptist University

Liang Pan             Postdoc 2021-2023, Now Researcher @ Shanghai AI Laboratory