Home  ·   Research  ·  Publications  ·  Softwares  ·  Team  ·  Services  ·   Awards

Team


Research Fellows


Liang Pan

Guangcong Wang

Shoukang Hu

Chenyang Si

Haozhe Xie

PhD Students


Yuming Jiang              Google PhD Fellowship

Fangzhou Hong          Google PhD Fellowship

Jingkang Yang

Zhongang Cai

Haonan Qiu                AISG PhD Fellowship

Zhaoxi Chen               Meta PhD Fellowship Finalist, AISG PhD Fellowship

Jiawei Ren                 Google PhD Fellowship, AISG PhD Fellowship

Mingyuan Zhang

Yuanhan Zhang

Bo Li                           AISG PhD Fellowship

Ziqi Huang

Research Assistants / Visiting Students


Tianxing Wu

Liangyu Chen

Peng Wang

Da-Wei Zhou

Ziang Cao

Jun Cen

Alumni


Lingdong Kong     RA 2022, Now PhD @ NUS

Rui Shao              Postdoc 2021-2023, Now Assistant Professor @ HIT Shenzhen

Kaiyang Zhou       Postdoc 2021-2023, Now Assistant Professor @ Hong Kong Baptist University